Từng bước lập trình cho điện thoại di động J2ME – Phần 41 Lưu trữ bản ghi (Record Store)

Lưu trữ bản ghi cho phép lưu dữ liệu khi ứng dụng thoát, khởi động lại và khi thiết bị di động tắt hay thay pin. Dữ liệu lưu trữ bản ghi sẽ tồn tại trên thiết bị di động cho đến khi ứng dụng thật sự được xóa khỏi thiết bị di động. Khi một MIDlet bị xóa, tất cả các lưu trữ bản ghi của nó cũng bị xóa.

Hình 1 minh họa dữ liệu lưu trữ bản ghi với MIDlet

Như trong hình, các MIDlet có thể có nhiều hơn một tập lưu trữ bản ghi, chúng chỉ có thể truy xuất dữ liệu lưu trữ bản ghi chứa trong bộ MIDlet của chúng. Do đó, MIDlet 1 và MIDlet 2 có thể truy xuất dữ liệu trong Record Store 1 và Record Store 2 nhưng chúng không thể truy xuất dữ liệu trong Record Store3. Ngược lại, MIDlet 3 chỉ có thể truy xuất dữ liệu trong Record Store 3 và không thể truy xuất dữ liệu dữ liệu trong Record Store 1 và Record Store 2. Tên của các lưu trữ bản ghi phải là duy nhất trong một bộ MIDlet nhưng các bộ khác nhau có thể dùng trùng tên.

Các bản ghi trong một lưu trữ bản ghi được sắp xếp thành các mảng byte. Các mảng byte không có cùng chiều dài và mỗi mảng byte được gán một số ID bản ghi.

Các bản ghi được định danh bằng một số ID bản ghi (record ID) duy nhất. Các số ID bản ghi được gán theo thứ tự bắt đầu từ 1. Các số sẽ không được dùng lại khi một bản ghi bị xóa do đó sẽ tồn tại các khoảng trống trong các ID bản ghi. Đặc tả MIDP không định nghĩa chuyện gì xảy ra khi đạt đến số ID bản ghi tối đa, điều này phụ thuộc vào ứng dụng.

1.1 Định dạng (Format), Thêm (Add) và Xóa (Delete) các bản ghi
Thêm bản ghi gồm hai bước. Bước đầu tiên là định dạng bản ghi theo định dạng yêu cầu và bước tiếp theo là thêm bản ghi đã định dạng vào lưu trữ bản ghi. Sự tuần tự hóa (serialization) dữ liệu lưu trữ bản ghi không được hỗ trợ, do đó lập trình viên phải định định dạng các mảng byte để xây dựng dữ liệu lưu trữ bản ghi

Sau đây là ví dụ của việc định dạng dữ liệu bản ghi, mở một lưu trữ bản ghi và sau đó thêm dữ liệu bản ghi vào lưu trữ bản ghi

ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
DataOutputStream outputStream = new DataOutputStream(baos);
outputStream.writeByte(‘T’); // byte [0] Thẻ chỉ loại bản ghi
outputStream.writeInt(score); // byte [1] đến [4]
outputStream.writeUTF(name); // byte [5] đến 2 + name.length
byte[] theRecord = boas.toByteArray();
recordStore rs = null;
rs = RecordStore.openRecordStore(“RecordStoreName”, CreateIfNoExist);
int RecordID = rs.addRecord(theRecord, 0, theRecord.length);

Hình 2. Thêm bản ghi

1.1.a Định dạng dữ liệu bản ghi
Trong ví dụ trên, hai dòng đầu tạo một luồng xuất để giữ dữ liệu bản ghi. Sử dụng đối tượng DataOutputStream (bọc mảng byte) cho phép các bản ghi dễ dàng được định dạng theo các kiểu chuẩn của Java (long, int, string,…) mà không phải quan tâm đến tách nó thành dữ liệu byte. Phương thức writeByte(), writeInt(), và writeUTF() định dạng dữ liệu như trong hình (tag, score, name). Sử dụng thẻ (tag) làm byte đầu tiên có ích để xác định loại bản ghi sau này. Phương thức toByteArray() chép dữ liệu trong luồng xuất thành một mảng byte chứa bản ghi để lưu trữ. Biến theRecord là tham chiếu đến dữ liệu đã định dạng.

1.1.b Thêm dữ bản ghi đã định dạng vào lưu trữ bản ghi
Khi dữ liệu đã được định dạng, nó có thể được thêm vào lưu trữ bản ghi. Phát biểu openRecordStore() tạo và mở một lưu trữ bản ghi với tên là RecordStoreName. Phát biểu addRecord() thêm bản khi (bắt đầu bằng byte 0 của theRecord) và trả về ID bản ghi gắn với record này.

1.1.c Xóa bản ghi

Bản ghi được xóa bằng cách chuyển số ID bản ghi cho phương thức deleteRecord() của đối tượng RecordStore.
Ví dụ, bản ghi 7 bị xóa bằng phương thức deleteRecord(), nếu một bản ghi khác được thêm vào thì số ID bản ghi sẽ là 8 và ID bản ghi 7 sẽ không được dùng lại.

1.2 Lọc các bản ghi (Filtering Records)

Giao diện RecordFilter cung cấp một cách thuận tiện để lọc các bản ghi theo tiêu chuẩn của lập trình viên. RecordEnumeration có thể được dùng để duyệt qua các bản ghi và chỉ trả về các record phù hợp với tiêu chuẩn xác định. Giao diện RecordFilter có phương thức matches() dùng để xác định tiêu chuẩn phù hợp. Phương thức matches() có một tham số đầu vào là mảng byte biểu diễn một bản ghi. Phương thức phải trả về true nếu bản ghi này phù hợp với tiêu chuẩn đã định nghĩa.

Hình 3 minh họa ví dụ cách sử dụng giao diện RecordFilter

Hình 3. Lọc bản ghi

class IntegerFilter implements RecordFilter {
public boolean matches(byte[] candidate) throws IlleegalArgumentException {
return(candidate[0] == ‘T’);
}
Trong ví dụ trên, lớp IntegerFilter được dùng để lọc ra tất cả các bản ghi có ‘T’ ở byte đầu tiên. Nhớ rằng các bản ghi không phải có cùng định dạng. Do đó có byte đầu tiên làm thẻ (tag) rất có ích. Phương thức matches() chỉ trả về true nếu byte đầu tiên là ‘T’.

1.3 Sắp xếp các bản ghi

Các bản ghi trong một lưu trữ bản ghi có thể được sắp xếp theo thứ tự do lập trình viên định nghĩa. Việc sắp xếp được thực hiện thông qua giao diện RecordComparator. Duyệt kê qua các bản ghi sẽ trả về các bản ghi theo thứ tự sắp xếp đã định nghĩa. Giao diện RecordComparator có phương thức compare() phải được implement để định nghĩa cách hai bản ghi so sánh theo thứ tự. Các tham số đầu vào là hai mảng byte biểu diễn hai bản ghi. Phương thức compare() phải trả về một trong ba giá trị:

EQUIVALENT: Hai bản khi được xem là giống nhau
FOLLOWS: Bản ghi đầu tiên có thứ tự theo sau bản khi thứ hai.
PRECEDES: Bản ghi đầu tiên có thứ tự đứng trước bản ghi thứ hai.

Ví dụ sắp xếp các bản ghi sử dụng giao diện RecordComparator

class IntegerCompare implements RecordComparator {
public int compare(byte[] b1, byte[] b2) {
DataInputStream is1 = new DataInputStream(new ByteArrayInputStream(b1));
DataInputStream is2 = new DataInputStream(new ByteArrayInputStream(b2));
is1.skip(1);
is2.skip(2);
int i1 = is1.readInt();
int i2 = is2.readInt();
if (i1 > i2) return RecordComparator.FOLLOWS;
if (i1 < i2) return RecordComparator.PRECEDES;
return RecordComparator.EQUIVALENT;
}
}

Trong ví dụ trên, các bản ghi được sắp xếp dựa trên giá trị số nguyên chứa trong 4 byte sau byte thẻ đầu tiên. Tham số b1 và b2 biểu diễn hai bản ghi được chuyển cho phương thức compare(). Sử dụng phương thức DataInputStream() cho phép sử dụng các kiểu dữ liệu chính của Java (int, long, String) thay vì phải thao tác trực tiếp với dữ liệu byte. Phương thức skip() bỏ qua byte thẻ đầu tiên trong mỗi luồng. Phương thức readInt() đọc số nguyên trực tiếp từ luồng nhập. Dòng cuối cùng so sánh các số nguyên và trả về giá trị (FOLLOWS, PRECEDES, và EQUIVALENT). Như vậy thứ tự sắp xếp của toàn bộ bản ghi sẽ được xác định bởi giá trị của các số nguyên.

1.4 Liệt kê (Enumerate) các bản ghi

Liệt kê qua các bản ghi trong lưu trữ bản ghi được thực hiện bằng cách dùng giao diện RecordEnumeration kết hợp với các lớp RecordFilter và RecordComparator. Lớp RecordEnumerator giữ thứ tự luận lý của các bản ghi. Lớp RecordFilter định nghĩa tập con của các bản ghi từ lưu trữ bản ghi sẽ được sắp xếp. RecordComparator định nghĩa thứ tự sắp xếp của các bản ghi. Nếu RecordFilter không được dùng thì tất cả các bản ghi trong lưu trữ bản ghi sẽ được dùng. Nếu RecordComparator không được dùng thì các bản ghi sẽ được trả về theo thứ tự ngẫu nhiên.

Bộ liệt kê có thể được thiết lập cập nhật khi các bản ghi thay đổi hoặc nó có thể được thiết lập bỏ qua các thay đổi và được cập nhật thủ công sau. Nếu sự liệt kê được cập nhật tự động mỗi khi thêm hoặc xóa bản ghi, thì nó có thể làm chậm hiệu suất của ứng dụng. Tuy nhiên, nếu các bản ghi bị xóa thì bộ liệt kê có thể trả về các bản ghi không hợp lệ nếu nó chưa được cập nhật. Giải pháp là đặt cờ các bản ghi đang được thay đổi và sau đó gọi phương thức rebuilt() để xây dựng lại bộ liệt kê một cách thủ công.

Các bản ghi duyệt bằng cách dùng phương thức nextRecord(). Lần đầu tiên được gọi nó sẽ trả về bản ghi đầu tiên trong tập liệt kê. Lần gọi kế tiếp nó sẽ trả về bản ghi kế tiếp theo thứ tự sắp xếp luận lý.

Ví dụ biểu diễn quá trình liệt kê bản ghi

IntegerFilter iFilt = new IntegerFilter();
IntegerCompare iCompare = new IntegerCompare();
RecordEnumeration intRecEnum = null;
intRecEnum = recordStore.enumerateRecords((RecordFilter)iFilt, (RecordComparator)iCompare, false);
while (intRecEnum.hasNextElement()) {
byte b[] = intRecEnum.nextRecord();
}
// intRecEnum = recordStore(null, null, false);

Trong ví dụ trên, một đối tượng IntegerFilter và IntegerCompare được tạo ra. IntegerFilter sẽ chỉ trả về các bản ghi chứa trường số nguyên. IntegerCompare sẽ sắp xếp các bản ghi theo thứ tự số học.

Bộ liệt kê bản ghi được định nghĩa và được khởi tạo bằng output của phương thức enumerateRecords() của lớp RecordStore.

Phương thức enumerateRecords() có ba tham số. Tham số đầu tiên là tham chiếu đối tượng lọc (iFilt). Tham số thứ hai là tham chiếu đến đối tượng sắp xếp (iCompare). Tham số cuối cùng là một giá trị boolean xác định bộ liệt kê có được cập nhật khi các bản ghi thay đổi, thêm, xóa hay không.
Vòng lặp while() chỉ cách duyệt các bản ghi theo thứ tự yêu cầu. Vòng lặp while() sẽ tiếp tục miễn là bộ liệt kê còn chứa một bản ghi.

Dòng cuối cùng biểu diễn ví dụ cách duyệt tất cả bản ghi theo thứ tự ngẫu nhiên. Như ta thấy, các hai tham số lọc và so sánh đều được đặt là null.

Lê Ngọc Quốc Khánh (step2 – JavaVietnam.Org)

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s